Algemene leveringsvoorwaarden

Download Link

Artikel 1 – Algemene definities

1.1 Verkoper: MACCA Yellow (verder te noemen MACCA), in haar hoedanigheid rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur of één van haar medewerkers/-sters.
1.2 Koper: De consument die een overeenkomst aangaat door bestelling via
 de webshop of via een verkooppunt van MACCA.
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen koper en verkoper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen
 koper en verkoper welke tot stand komt door aankoop en of bestelling via
 de webshop en/of een verkooppunt van MACCA.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden wordt er tevens gebruik gemaakt van 
garantiebepalingen van de verkoper.
2.3 Afwijken van bovengenoemde voorwaarden kan alleen als partijen zulks 
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele door de koper opgestelde voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.5 Koper verklaart dat hij of zij door gebruikmaking van de webshop op de 
hoogte is van de leveringsvoorwaarden en verklaart zich door gebruikmaking
 van de aanbiedingen op deze Webshop akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de 
voorraad strekt.
3.2 Verkoper heeft het recht om bij gegronde redenen op elk gewenst moment
 aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
3.3 Onder gegronde redenen verstaat verkoper het niet kunnen leveren van
 de goederen doordat:
a) Verkoper zelf door leverancier en/of fabrikant niet geleverd wordt.
b) Verkoper de kwaliteit van de aanbieding niet kan garanderen.
c) De aanbieding een vergissing of verschrijving bevat waarvan de koper 
naar termen van redelijkheid en billijkheid had kunnen begrijpen dat dit
 een vergissing of verschrijving was.
d) Door overmacht.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de op de website gedane aanbieding
 is koper daaraan niet gebonden.
3.5 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Er is sprake van een overeenkomst indien de koper middels bestelling
 via de website heeft aangegeven gebruik te willen maken van één of
 meerdere aanbiedingen. Dit door invulling van klantgegevens en na
 bevestiging door bestelling.
3.7 Koper ontvangt na bestelling van één of meerdere artikelen een
 orderbevestiging van verkoper met vermelding van de artikelen die de koper
 heeft besteld en de kosten hiervan inclusief eventuele verzendkosten.
3.8 Koper en verkoper komen overeen dat door gebruik te maken van
 elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand is
 gekomen zodra aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en beide zien dan
 ook af van een schriftelijke totstandkoming middels handtekening.
3.9 Koper heeft het recht om tot het moment van verzending van de 
artikelen af te zien van de overeenkomst, dit zonder verdere opgaaf van
 redenen en zonder verdere kosten. Koper dient hiervoor wel de verkoper op
 de hoogte te brengen door het verzenden van een e-mail of brief aan
 verkoper.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling van de in de overeenkomst genoemde artikelen geschiedt voor
 aflevering door: betaling vooraf op een door de verkoper aan te geven
 bankrekening.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle genoemde prijzen op de website van macca-yellow.nl zijn inclusief
 Nederlandse BTW. MACCA Yellow is gerechtigd de prijzen te allen tijde te
 wijzigen. De op deze website(s) getoonde informatie wordt door macca-yellow.nl
 met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat 
informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 De prijzen op deze website zijn in euro´s incl. 0% of 21% BTW, en onder
 voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Artikel 6 – Levering

6.1 De koper verplicht zich na bestelling de gekochte artikelen af te 
nemen op het moment waarop deze hem of haar ter beschikking staan of aan 
hem of haar ter hand worden gesteld.
6.2 Levering van de artikel/artikelen geschiedt na volledige betaling van 
de tussen partijen overeengekomen koopsom vermeerderd met de kosten van
 verzending.
6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige 
afname van de artikelen de kosten voor het aanbieden van deze artikelen, 
en de koopsom via gerechtelijke wegen te verhalen op de koper.
6.4 Levering van artikelen buiten Nederland geschiedt na onderling overleg 
tussen verkoper en koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om een
 bestelling vanuit het buitenland of een bestelling met een verzendadres
 buiten Nederland te weigeren. In dit geval wordt de bestelling niet
 ontvankelijk verklaard en krijgt de koper hiervan bericht per email of
 telefoon.
6.5 Gestreefd wordt naar een levering binnen 24 uur na ontvangst van de
 betaling of na confirmatie van betaling (uitgezonderd weekenddagen).
 Hoewel in 95% van de verzendingen dit streven wordt behaald, kan in
 uitzonderingsgevallen deze leveringstijd niet worden gehaald. Verkoper 
accepteert geen aansprakelijkheid t.a.v. directe en/of indirecte 
gevolgschade door het niet tijdig leveren, althans niet leveren binnen de
 gecommuniceerde termijn.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Op alle producten wordt standaard drie (3) maanden garantie geleverd welke in gaat 
op de factuurdatum en afloopt drie (3) maanden na factuurdatum. Bij anders overeengekomen garantieduur is dit aangegeven op de factuur.
7.2 In geval er sprake is van garantie dient de koper zelf zorg te dragen 
voor het retourneren van de artikelen naar MACCA. MACCA pleegt een
 onderzoek op de artikelen om vast te stellen of er sprake is van een
 defect.
 Wanneer sprake is van een defect, zal dat artikel kosteloos worden vervangen of het aankoopbedrag geretourneerd, afhankelijk van de beschikbaarheid van het artikel.
7.3 Genoemde garantie geldt niet indien:
a) er sprake is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van deze
 artikelen, waaronder waterschade.
b) er sprake is van het aanbrengen van wijzigingen aan of in de artikelen 
of de samenstelling hiervan.
c) het gebruik anders is dan waarvoor de artikelen zijn bestemd.
7.4 Wanneer de koper het product niet volgens verwachtingspatroon ervaart 
is dit het risico van de koper, de verkoper is niet verplicht tot enige
 tegemoetkoming in welke vorm dan ook.
7.5 In geval ter onderzoek aangeboden artikelen goed functioneren, wordt 
er 25 euro onderzoekskosten in rekening gebracht.
7.6 Binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen is koper gerechtigd de
 goederen te retourneren en daarbij het aankoopbedrag terug te ontvangen, 
mits het product in originele staat verkeert en/of er geen beschadigingen
en wijzigingen zijn aangebracht aan de serienummers. Daarnaast moet het
 product in de originele verpakking geretourneerd worden en zal het
aankoopbedrag binnen 14 kalenderdagen teruggestort worden op de rekening
 van de koper.

Artikel 8 – Onderzoek, reclames

8.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, doch 
binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken op eventuele gebreken en
 daar dan ook direct melding van te doen. Daarbij behoort de koper te
 onderzoeken of zowel de kwaliteit als kwantiteit voldoen aan de door
 verkoper verstrekte informatie en/of specificatie.
8.2 Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen drie werkdagen na levering
schriftelijk aan de verkoper te worden vermeld en de artikelen dienen mits
 anders overeengekomen weer geretourneerd te worden. Een niet zichtbaar 
gebrek dient de koper binnen acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan
 de verkoper te melden.

Artikel 9 – Risico overgang

9.1 Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp
 van de overeenkomst zijn, gaan op de koper over op het moment waarop deze 
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de
 koper zijn of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Indien door de verkoper gebrekkige artikelen zijn geleverd, is de
 aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in 
de voorwaarden onder “garanties” is geleverd.
10.2 Wanneer de verkoper van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor
 gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot 
herstel of vervanging van het artikel, dan wel tot terugbetaling van (een 
deel van) de koopprijs.
10.3 Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk
 indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of
 verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van 
de koper.
10.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
 voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of
 grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.
10.5 Het gebruik van MACCA producten is geheel op eigen risico, MACCA 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van gevolgschade dan
 ook.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van deze overeenkomst, 
indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die
 niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een
 rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
 komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan naast
 hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de 
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper
 worden daaronder inbegrepen.
11.3 Partijen kunnen in geval van overmacht de feitelijke levering van de
 artikelen opschorten. Indien deze periode langer dan twee (2) maanden
 voort duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
 partij.
11.4 De koop van een MACCA artikel is een eenmalige overeenkomst,
 wanneer er in de toekomst om welke reden dan ook geen MACCA artikelen
 aangeboden worden is dat het risico van de koper. De verkoper kan hiervoor
 niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De originele leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in het
 Nederlands schrift, dus alle vertaalde versies van de 
leveringsvoorwaarden berusten op de Nederlandse versie, schrijf- en
 vormfouten zijn dus onder voorbehoud.

Artikel 13 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en geldig vanaf 01 januari 2014.
13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
 zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Versie 1.1 (2014)